Menu
Կրկին Սբ. Ծննդյան և Ամանորի տոների նախաշեմին ենք: Մեր Եկեղեցու աղօթասեր հայրերը Սուրբ Ծնունդը կոչել են «խորհուրդ մեծ և սքանչելի»: Այդպէս են անվանել, քանզի անհնար է բացատրել, թե ինչպէ°ս անբավելին` հավիտենականն ու անսահմանը, խանձարուրի մէջ պարուրվեց, ի...

Զամբյուղ

Go to cart page